Ene 05
Medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social

Mesures en ambit tributari dirigides a la consolidacio de les finances publiques i altres mesures urgents en materia social

Mesures en l’àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en matèria social

En el BOE del 3 desembre s’ha publicat el RDL 3/2016 en el qual es regulen unes sèries de mesures tributàries que afecten diferents impostos, procediments i normativa.

RÈGIM FISCAL DE COOPERATIVES.

Límits aplicables a la compensació de quotes tributàries negatives

 • Societats cooperatives que l’import net de la xifra de negoci sigui almenys de 20 milions d’euros, en els 12 mesos anteriors a la data d’inici del període impositiu a la meritació de l’impost:
 • 50% quan en els 12 mesos anteriors la seva xifra de facturació es situï entre 20 i 60 milions d’euros.
 • 25% quan en els 12 mesos anteriors la facturació superi 60 milions.

La limitació de la compensació de quotes negatives no resultarà d’aplicació en l’import de les rendes corresponents a quitances i esperes conseqüència d’un acord amb els creditors no vinculats amb el contribuent.

-Compensació de quotes negatives. En cas de cooperatives a les quals no resulti d’aplicació la disposició addicional 8a (els límits de quotes tributàries negatives exposats), el seu límit serà del 60% pels períodes impositius que s’iniciïn en l’any 2016.

SOCIETATS ANÒNIMES COTITZADES D’INVERSIÓ EN EL MERCAT IMMOBILIARI

S’estableix que l’exempció per la transmissió prevista en l’article 21 de la LIS, no serà d’aplicació als socis de les SOCIMI’s que tributin per Impost sobre Societats o per l’Impost sobre la Renda de No Residents, respecte de les rendes positives que obtinguin per la transmissió de participacions d’aquestes entitats. Per interpretació d’aquesta modificació es preveu que en sentit contrari si li seran d’aplicació les restriccions per integració de rendes negatives que regulen aquest precepte.

IMPOST DE SOCIETATS

Les modificacions introduïdes pel RDL 3/16 no es tindran en compte pel càlcul del tercer pagament fraccionat del 2016 de l’Impost sobre societats.

Rendes negatives derivades de la transmissió de participacions o d’accions de societats i entitats.

A partir de l’1 de gener de 2017 no seran fiscalment deduïbles les pèrdues derivades de la transmissió de participacions en els fons propis d’entitats i/o establiments permanents, siguin dins o fora del grup de societats, sempre que es tracti de participacions amb dret a l’exempció en les rendes positives obtingudes, tant en dividends, com en plusvàlues generades en la transmissió de participacions (les participacions que atorguen aquests drets són les que tenen més d’1 any d’antiguitat, superen el 5% o tenen un cost d’adquisició superior a 20 milions d’euros).
També queda exclosa d’integració a la base imposable qualsevol tipus de pèrdua que es generi per participació en entitats residents a paradisos fiscals.

Limitació de deduïbilitat de despeses. Pèrdues per deteriorament

No seran deduïbles les pèrdues per deteriorament, de les participacions de societats en les quals es disposi d’un mínim del 5%, amb una antiguitat superior a l’any o que el seu cost hagués estat superior a 20 milions d’euros o per les participacions en capital d’entitats no residents, en què l’entitat participada hagi estat subjecta i no exempta a un impost estranger de naturalesa idèntica o similar en almenys el 10% de tributació, excepte que l’entitat participada sigui resident d’un territori qualificat com a paradís fiscal.

Rendes negatives generades en cas d’extinció de l’entitat participada

Seran deduïbles les rendes negatives generades en cas d’extinció de l’entitat participada, excepte que sigui conseqüència d’una operació de reestructuració. En aquest cas, l’import de les rendes negatives es minorarà en l’import dels dividends o participacions en beneficis rebuts de l’entitat participada en els 10 anys anteriors a la data d’extinció, sempre que els referits dividends o participacions no hagin minorat el valor d’adquisició i hagin tingut dret a l’aplicació d’un règim d’exempció o de deducció per eliminació de la doble imposició, per l’import d’aquesta.

Normes per evitar la doble imposició

En relació al règim fiscal especial del Títol VII del Capítol VII aplicable en les operacions de reestructuració, incorpora la modificació que té com objecte evitar la doble imposició que es podria produir a conseqüència de la limitació a l’exempció introduïda en l’article 21.4 (l’exempció no s’aplicaria en la renda diferida en l’entitat transmitent, derivada d’operació d’aportació, excepte que s’acrediti que l’entitat adquirent ha integrat aquesta renda en la seva base imposable).

Rendes negatives obtingudes en l’estranger per mitjà d’un establiment permanent.

No s’integraran les rendes negatives derivades de la transmissió d’un Establiment Permanent. No obstant això, seran fiscalment deduïbles les rendes negatives generades en cas de cessament de l’establiment permanent. En aquest cas, l’import de les rendes negatives es minorarà en l’import de les rendes positives netes obtingudes amb anterioritat i que hagin donat dret a l’aplicació d’un règim d’exempció o de deducció per l’eliminació de la doble imposició, per l’import d’aquesta.

Límits aplicables a les grans empreses en períodes impositius iniciats a partir d’1 de gener de 2016 en la compensació de bases imposables negatives i actius per impost diferit en l’any 2016.

 • Grans empreses que l’import net de la xifra de negoci sigui almenys de 20 milions d’euros, en els 12 mesos anteriors a la data d’inici del període impositiu a la meritació de l’impost:
 • 50% quan en els 12 mesos anteriors la seva xifra de facturació es situï entre 20 i 60 milions d’euros.
 • 25% quan en els 12 mesos anteriors la facturació sigui igual o superior 60 milions.

L’import de les deduccions per evitar la doble imposició internacional (la menor de: l’import efectiu satisfet a l’estranger a raó d’un tribut de naturalesa similar o l’import de la quota integra que correspon a Espanya si les rendes s’haguessin obtingut en aquest territori), així com les deduccions per evitar la doble imposició referides en la disposició transitòria 23a, no podrà excedir conjuntament al 50% de la quota íntegra del contribuent.

Reversió de les pèrdues que hagin resultat fiscalment deduïbles en la base imposable de l’impost sobre Societats en períodes iniciats abans de l’1 de gener de 2013.

La reversió de les pèrdues per deteriorament dels valors de les participacions que hagin resultat deduïbles fiscalment amb anterioritat a 1 de gener de 2013, s’integrarà, com a mínim, per parts iguals a la base imposable corresponent a cadascun dels 5 primers períodes impositius que s’inicien a partir d’1 de gener de 2016.
Mecanisme per procedir la reversió segons el procediment general:

 • Si són valors d’entitats no cotitzades, la integració a la base imposable es realitzarà en el període en què el seu valor comptable dels fons propis al tancament de l’exercici excedeixi de l’inici, tenint en compte pel càlcul les aportacions o devolucions d’aportacions realitzades en ell.
 • Valors cotitzats. La reversió s’aplicarà en el període en què es produeixi la seva recuperació del seu valor comptable.

Quan la reversió del procediment general sigui superior al mínim, s’aplicarà la primera i el saldo pendent s’integrarà per parts iguals entre els restants períodes impositius.
Si la reversió que procedeix segons el procediment general és menor a 0, s’aplicarà el mínim.
En cas de transmissió de participacions, en els referits períodes impositius, les quantitats pendents de revertir s’integraran en la base imposable del període impositiu en el qual es transmeti, amb el límit de la renda positiva derivada de la transmissió.
Per tant, en períodes d’exercici coincident amb any natural, al tancament de l’exercici 2020, els deterioraments de les participacions dotats abans d’1 de desembre de 2013 que havien resultat deduïbles, hauran revertit, excepte que s’haguessin transmès abans del 2020 les participacions.

En el cas d’empreses que calculen els seus pagaments fraccionats amb la modalitat b, hauran de tenir en compte l’aplicació de la reversió mínima garantida, en el pròxim pagament fraccionat a efectuar abans del 20 de desembre de 2016.

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

Amb efectes 1 de gener de 2018 es modifica l’article 33 en el qual es determina la bonificació general de la quota íntegra al 100%, per tots els subjectes passius per obligació personal o real de contribuir.
Amb aquesta modificació es trasllada la bonificació que havia d’entrar en vigor ja en l’exercici 2017, al següent exercici, amb la qual cosa queda restablert l’impost.

MODIFICACIÓ D’IMPOSTOS ESPECIALS

S’incrementen en el 5%, la tributació de les begudes alcohòliques, tant en el territori com en les illes Canàries, excepte per al vi i cervesa que mantenen els mateixos tipus impositius.
Els impostos que es veuen alterats són els productes intermedis amb grau d’alcohol volumètric adquirit no superior al 15%, la resta de productes intermedis, també les begudes alcohòliques derivades del règim de destil·lació artesanal, introducció de begudes derivades fabricades en altres estats membres per petits destil·ladors, i el règim de collita, i a Canàries per l’impost sobre l’alcohol i begudes derivades, per hectolitre d’alcohol pur.

S’incrementa també el tipus impositiu específic de l’Impost sobre les Labors del Tabac aplicable a les cigarretes (2,5%) i a la picadura per liar (6,8%) i s’augmenta en els dos casos l’import mínim de tributació.

MODIFICACIONS EN LA LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA

En les formes de pagament del deute tributari com a pagament en espècie, no s’admet el pagament en espècie en els supòsits que segons la llei, tinguin la condició d’inajornables.

Com a novetat, no seran objecte d’ajornament o fraccionament els següents:

 • Els deutes tributaris resultants de l’execució de resolucions fermes totalment o parcialment desestimades dictades en un recurs o reclamació econòmica-administrativa o en un recurs contenciós-administratiu que prèviament hagi estat objecte de suspensió durant la tramitació dels referits recursos o reclamacions.
 • Els deutes que provinguin de tributs que hagin de ser repercutits (IVA), excepte que es justifiquin degudament les quotes repercutides que no hagin estat efectivament pagades.
 • Els deutes d’obligacions tributàries que hagi de complir l’obligat a realitzar pagaments fraccionats de l’Impost sobre societats.

Els ajornaments o fraccionaments que els seus procediments s’hagin iniciat abans d’1 de gener de 2017, es regiran per la normativa anterior.

COEFICIENTS D’ACTUALITZACIÓ DE VALORS CADASTRALS

Per l’any 2017 queden fixats els coeficients d’actualització de valors cadastrals, i queda modificada la llei del cadastre immobiliari segons el quadre següent:

Aquests coeficients s’aplicaran als municipis inclosos en l’Ordre HAP/1553/2016 de 29 de setembre amb els termes següents:

 1. Si es tracta d’immobles valorats conforme a les dades que disposa el cadastre immobiliari, s’aplicarà sobre el valor assignat a aquests béns per 2016
 2. Si es tracta de valors cadastrals mobiliaris notificats en l’exercici 2016, obtinguts de l’aplicació de Ponències de valors parcials aprovats en l’exercici, s’aplicarà sobre aquests valors
 3. Immobles que haguessin sofert alteracions de les seves característiques segons les dades que disposa el cadastre, sense que aquestes variacions haguessin tingut efectivitat, el coeficient s’aplicarà sobre el valor assignat a tals immobles, en virtut de les noves circumstàncies, amb aplicació dels mòduls que haguessin servit de base per la fixació de valors cadastrals de la resta dels immobles del municipi.

COMPENSACIÓ PER SUPRESSIÓ DEL IGTE DE CANÀRIES

La suspensió de la compensació de la Comunitat Autònoma de Canàries a l’Estat per la supressió del IGTE referida a l’apartat tercer de l’Acord de la Comissió mixta de transferències a l’administració de l’Estat – Comunitat de Canàries produirà efectes a partir de l’1 de gener de 2016.

ENTRADA EN VIGOR DE LES MESURES

Aquest RDL 3/16 entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació, 3 de desembre de 2016, excepte la mesura relativa a les sol·licituds d’ajornaments i fraccionaments que s’iniciarà l’1 de gener de 2017.