Ene 05
modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del IVA

Modernitzacio millora i impuls del us de mitjans electronics en la gestio del IVA

MODERNITZACIÓ, MILLORA I IMPULS DE L’ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS EN LA GESTIÓ DE L’IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

En el BOE del 6 desembre s’ha publicat el RD 596/2016 en el qual es regulen modificacions en el reglament de l’IVA, de les actuacions i procediments de gestió i inspecció tributària, i el reglament del qual regula les obligacions de facturació.

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE L’IMPOST

Document electrònic de reemborsament disponible en la seu electrònica de la AEAT.

El venedor haurà d’expedir la factura i a més, un document electrònic de reemborsament a la seu electrònica en el qual caldrà consignar la identitat, data de naixement i número de passaport del viatger. El viatger haurà de presentar els béns a la duana d’exportació, que acreditarà la sortida pel visat en la factura o document electrònic de reemborsament.
Visat: Quan s’utilitzi el document electrònic de reemborsament, el proveïdor o en el seu cas, l’entitat col·laboradora deurà comprovar el visat del mateix en la seu electrònica de l’AEAT fent constar electrònicament el reemborsament que s’ha fet efectiu.

Règim Especial del Grup d’Entitats

Les declaracions s’hauran de presentar en els pròxims 30 dies naturals al següent mes al corresponent període de liquidació mensual, o fins al darrer dia del mes de febrer, en el cas de la declaració liquidació mensual corresponent al mes de gener. Actualment, es presenta els 20 dies, excepte el mes de gener.

SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D’INFORMACIÓ (SII)

S’afegeix un apartat nou.6 en l’article 62.

Nou sistema de portar els llibres registre a través de la seu electrònica de l’AEAT (SII) suposa el subministrament electrònic dels registres de facturació en un període breu de temps, acostant el moment del registre o comptabilització de les factures al de la realització efectiva de l’operació econòmica.
La seva implantació serà partir d’1 de juliol de 2017

Àmbit subjectiu (articles 62.6 i 71.3.5º RIVA):
El SII és obligatori pels empresaris i professionals i altres subjectes passius que el seu període coincideixi amb el mes natural: grans empreses (facturació superior a 6.010.121,04 € en l’any anterior), grups d’IVA i inscrits en el REDEME (Registre de Devolució mensual de l’IVA).

S’estableix un termini general de 4 dies per a la remissió electrònica de la informació des de la data d’expedició de la factura, o des que es produeixi el seu registre comptable (exclosos, dissabtes, diumenges i festius nacionals).

En el primer semestre de vigència del SII, els contribuents tindran un termini extraordinari d’enviament de la informació que serà de 8 dies (exclosos, dissabtes, diumenges i festius nacionals).

Els contribuents inclosos al SII, pels quals el termini d’autoliquidació de l’IVA serà mensual, veuran ampliat en 10 dies el seu termini de presentació de les autoliquidacions, passant en caràcter general del 20 al 30 de cada mes següent, excepte febrer que conclourà el darrer dia del mes.

Llibres registre de l’IVA

Els llibres de registre als quals es refereix l’apartat 1 d’aquest article, hauran de portar-se per mitjà de la seu electrònica de l’AEAT, per mitjà del subministrament electrònic de registres de facturació, pels empresaris, professionals i altres subjectes passius de l’impost, que tinguin un període de liquidació que coincideixi amb el mes natural.

La resta d’empresaris que no tinguin l’obligació mensual poden optar per portar els llibres a través de la seu electrònica, com els anteriors. Al mes de novembre poden optar per presentar els registres electrònicament comunicant per cens l’opció, o si han iniciat en l’any en curs, en presentar la declaració d’inici d’activitat. Han d’estar almenys 1 any en el sistema, cas contrari s’entén prorrogat.

Factures emeses:

 • Factura completa o simplificada, factures expedides per tercers i rebuts del REAGP
 • Identificació de rectificació registral
 • Descripció de l’operació
 • Identificació factures rectificatives, referència de la rectificada i motivació
 • Identificació factures substitutives, referència de la substituïda i motivació
 • Facturació per destinatari
 • Inversió del subjecte passiu
 • Règim especial (agències de viatge, REBU,RECC, grup d’entitats, or d’inversió)
 • Període de liquidació d’operacions
 • Indicació de no subjecció o exempció
 • Acord amb l’AEAT de facturació en el seu cas
 • Altra informació de transcendència tributària

Factures rebudes:

 • El número de recepció es substitueix pel número de sèrie i de la factura
 • Identificació de rectificació registral
 • Descripció de l’operació
 • Facturació per destinatari
 • Inversió del subjecte passiu
 • Adquisició intracomunitària de béns
 • Règim especial (agències de viatge, REBU,RECC, grup d’entitats, or d’inversió)
 • Quota tributària deduïble del període de liquidació
 • Període de liquidació en el qual es registren les operacions
 • Data comptable i número de document duaner, en el cas d’importacions
 • Altra informació de transcendència tributària

Llibre de Béns d’Inversió

 • Si són subjectes passius que hagin de presentar la informació per mitjà del subministrament electrònic de registres de facturació, remetran la totalitat dels registres dins del termini de presentació de l’últim període de liquidació de cada any natural.
 • Si els subjectes passius causessin baixa del cens d’empresaris i professionals i retenidors hauran de subministrar la totalitat dels registres dins del termini de presentació de l’última declaració-liquidació.

Llibre de determinades operacions intracomunitàries

 • Si són subjectes passius que hagin de presentar la informació per mitjà del subministrament electrònic de registres de facturació, hauran de remetre la totalitat dels registres de forma telemàtica.

Els obligats tributaris que inclosos en el nou sistema de subministrament d’informació tindran reducció de les seves obligacions formals, suprimint l’obligació de presentació dels models 347 (operacions amb tercers), 340 (informació sobre Llibres Registre) i 390 (resumen anual de l’IVA).

Incompliment de portar els llibres:
Es considerarà dilació per causa no imputable a l’administració, l’incompliment de l’obligació de portar de llibres registre d’IVA per mitjà de la seu electrònica de la AEAT. La dilació es computarà des de l’inici del procediment fins a la data de presentació o registre.

Facturació pels destinataris de les operacions o tercers. DT.3a
Les persones i entitats que apliquin el SII i hagin optat pel compliment de l’obligació d’expedir factura pel destinatari o un tercer, hauran de comunicar per mitjà de declaració censal (model 036), aquesta opció, la data a partir de la qual l’exerceixen i en el seu cas, la renuncia i data d’efecte. La comunicació caldrà fer-la a partir del mes de juny de 2017

TERMINI PER REMISSIÓ DE FACTURES. Disposició final segona

A partir de l’1 de gener de 2017, cas de què el destinatari de les operacions sigui empresari o professional, la factura haurà de remetre’s abans del dia 16 del mes següent a aquell en el qual s’hagi produït la meritació de l’impost.

RÈGIM SIMPLIFICAT i RÈGIM ESPECIAL D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

Per l’exercici 2017 s’adapten els límits que determinen l’exclusió dels règims simplificats i REAGP, previstos en el reglament.

 • Simplificat:
  Volum d’ingressos en l’any immediat inferior: Conjunt d’activitats incloses les agrícoles, forestals i ramaderes: 250.000 euros

 

 • Règim Especial Agricultura, Ramaderia i Pesca:
  Volum d’ingressos en l’any immediat inferior:
  Operacions incloses en el règim especial: 250.000 euros
  Resta d’activitats: 250.000 euros.

En els 2 règims, el volum d’adquisicions i importacions de béns i serveis en l’any immediat anterior, excloses les relatives a l’immobilitzat: 200.000 euros.