Notícies publicades per Edit Consultors

Desescalada a Catalunya. Fases i datas

Modernitzacio millora i impuls del us de mitjans electronics en la gestio del IVA

MODERNITZACIÓ, MILLORA I IMPULS DE L’ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS EN LA GESTIÓ DE L’IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT En el BOE del 6 desembre s’ha publicat el RD 596/2016 en el qual es regulen modificacions en el reglament de l’IVA, de les actuacions i procediments de gestió i inspecció tributària, i el reglament del qual regula les obligacions de facturació. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE L’IMPOST Document electrònic de reemborsament disponible en la seu electrònica de la AEAT. El venedor haurà d’expedir la factura i a més, un document electrònic de reemborsament a la seu electrònica en el qual caldrà consignar la identitat, data de naixement i número de passaport del viatger. El viatger haurà de presentar els béns a la duana d’exportació, que acreditarà la sortida pel visat en la factura o document electrònic de reemborsament. Visat: Quan s’utilitzi el document electrònic de reemborsament, el proveïdor o en el seu cas, l’entitat col·laboradora deurà comprovar el visat del mateix en la seu electrònica de l’AEAT fent constar electrònicament el reemborsament que s’ha fet efectiu. Règim Especial del Grup d’Entitats Les declaracions s’hauran de presentar en els pròxims 30 dies naturals al següent mes al corresponent període de liquidació mensual, o [...]

Mesures en ambit tributari dirigides a la consolidacio de les finances publiques i altres mesures urgents en materia social

Mesures en l’àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en matèria social En el BOE del 3 desembre s’ha publicat el RDL 3/2016 en el qual es regulen unes sèries de mesures tributàries que afecten diferents impostos, procediments i normativa. RÈGIM FISCAL DE COOPERATIVES. Límits aplicables a la compensació de quotes tributàries negatives Societats cooperatives que l’import net de la xifra de negoci sigui almenys de 20 milions d’euros, en els 12 mesos anteriors a la data d’inici del període impositiu a la meritació de l’impost: 50% quan en els 12 mesos anteriors la seva xifra de facturació es situï entre 20 i 60 milions d’euros. 25% quan en els 12 mesos anteriors la facturació superi 60 milions. La limitació de la compensació de quotes negatives no resultarà d’aplicació en l’import de les rendes corresponents a quitances i esperes conseqüència d’un acord amb els creditors no vinculats amb el contribuent. -Compensació de quotes negatives. En cas de cooperatives a les quals no resulti d’aplicació la disposició addicional 8a (els límits de quotes tributàries negatives exposats), el seu límit serà del 60% pels períodes impositius que s’iniciïn en l’any 2016. SOCIETATS ANÒNIMES COTITZADES D’INVERSIÓ [...]