Política de privacitat

Política de privacitat

L'usuari a través de les diferents àrees que formen part del lloc web pot visitar, obtenir informació, manejar una sèrie d'aplicatius o eines i contractar serveis.

Quants dades poguessin ser facilitats per part dels usuaris seran tractats amb absoluta confidencialitat. Tant l'entitat responsable dels fitxers com els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament i les entitats a els qui els hagin estat comunicats, a l'empara de l'autorització conferida per l'usuari, es troben sotmesos al més estricte secret professional, comprometent-se expressament a adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries d'índole tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, malament ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, ja a nivell extern com en el marc de la pròpia estructura i personal depenent, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, provinguin aquests de l'acció humana o del mitjà físic o natural. Així mateix es garanteix el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes, equips, locals i centres, que compleixen els requisits i condicions d'integritat i seguretat establerts en la normativa a cada moment vigent.

Tot això i no obstant això, l'usuari ha de ser conscient i se li adverteix expressament que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

a) Navegació:

La simple navegació a través del lloc web d' Edit Economistes Consultors, S.L.U.P. (d'ara endavant Edit) té caràcter gratuït i no exigeix el registre previ per part de l'usuari. No obstant això, l'accés, contractació o la utilització d'alguns productes o serveis requerirà el registre de l'usuari, i/o el pagament d'un preu de conformitat amb l'establert en les condicions específiques reguladores de cada producte o servei.

S'adverteix expressament a l'usuari que el lloc web utilitza “*cookies”. Aquestes cookies són petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari els quals s'associen únicament amb un usuari anònim. Les *cookies utilitzades no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius *cookie creats per altres proveïdors. Les cookies permeten reconèixer als usuaris únicament en el cas que s'hagin registrat, a fi que no hagin de fer-ho en cada visita per accedir a les àrees o serveis reservats exclusivament a ells. Així mateix faciliten informació sobre la data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar el nostre web i els continguts triats en la navegació. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de *cookies en el seu disc dur, havent de consultar a aquest efecte les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

b) Dades de caràcter personal:

Per al cas que a un usuari -persona física- se li requereixi el registre de les seves dades personals, a fi de possibilitar l'accés, ús o contractació d'algun servei facilitat a través del lloc web del Banc, se li informa expressament que aquestes dades, juntament amb els quals s'originin com a conseqüència de l'execució del servei, resulten necessaris per al desenvolupament, control, gestió i execució dels serveis i productes contractats i que els mateixos seran incorporats als fitxers creats a aquest efecte en cada cas. La introducció i registre de les dades personals per part de l'usuari comportarà l'acceptació i autorització expressa al Banc per a la recollida, incorporació als respectius fitxers i el tractament d'aquestes dades personals, així com per a la seva conservació durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

Així mateix, s'adverteix a l'usuari que el registre de les dades personals aportades al moment de la subscripció o contractació de productes o serveis, i qualsevol un altre facilitat durant la seva relació, comportarà a més l'acceptació de caràcter voluntari per la seva banda en relació amb el tractament d'aquestes dades personals pel Banc a fi de ser segmentats o categoritzats a fi de mantenir-li al corrent i poder remetre-li informacions, ofertes o promocions dels seus productes i serveis, elaborar perfils, o per a l'anàlisi de propostes sol·licitades per l'usuari.

Al propi temps, l'aportació de les dades personals per part de l'usuari, comportarà l'acceptació voluntària de la cessió i transmissió d'aquestes dades, amb iguals finalitats que els indicats a l'apartat anterior, a Edit. Així com l'autorització a Edit per rebre de les indicades societats informacions obrants en els arxius d'aquelles, perquè pugui tractar les dades personals, fins i tot de forma interconnectada, amb les finalitats expressades.

L'autorització de l'usuari al tractament i cessió indicats en els dos anteriors apartats té caràcter voluntari, podent, en els termes establerts en la normativa sobre protecció de dades a cada moment vigent, revocar l'autorització aquí concedida per al tractament o la cessió de les dades personals.

En tot cas, l'usuari podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, dirigint-se per escrit al responsable dels fitxers, que és EDIT ECONOMISTES CONSULTORS S.L.U.P. amb CIF B62209960 inscrit en el registre Mercantil de Barcelona, al domicili social situat en Rambla del *Celler, 117, Sant Cugat del Vallès.

Finalment s'adverteix a l'usuari que la pàgina web d'Edit poden facilitar l'accés mitjançant enllaços (links) a diferents llocs web corresponent a entitats, companyies, institucions o organitzacions alienes a Edit. Edit no serà responsable en relació amb el registre en aquests llocs webs de les dades personals per part de l'usuari.